Konkurranseprogram for patruljehunder

Fra øvelsen bilangrep

Deltagelse
Det er kun godkjente patruljehundekvipasjer som er medlem av NPHL som kan delta i NM for patruljehunder.

Prøveordning i 3 år fra 2018. Forsvaret inviteres til deltagelse i egen gjesteklasse. Det settes en begrensning på inntil 3 deltagere. Det forutsettes at deltagerne setter seg inn i NPHL sitt konkurranseprogram og følger dette. Påmelding fra forsvaret skal ikke gå på bekostning av egne ekvipasjer. Ordningen evalueres ved landsmøte i 2021.

Utestengelse av ekvipasje
Ekvipasje som under konkurransen opptrer på en klandreverdig måte kan utestenges fra videre deltakelse i konkurransen. Trening i/ved standplass områder etter at prøvehund er vist, medfører bortvisning fra konkurransen. En eventuell utestengelse besluttes av stevnets overdommer, og skal rapporteres inn til styret i NPHL.

Ansvar
Eieren og den som disponerer hunden, er ansvarlig for enhver skade hunden forvolder. Alle hunder skal føres i bånd under arrangementet, og det er kun tillatt å ha hunden løs i de konkurransemomentene hvor dette er nevnt.

Oppnevnelse av dommere
Arrangøren oppnevner en overdommer for konkurransen. Overdommeren må ha lang erfaring innen NPHL konkurranseform og være medlem av NPHL.

Arrangøren forespør og oppnevner det antall dommere som er nødvendig for avviklingen av mesterskapet. Det er kun tillatt å benytte autoriserte dommere som er medlem i NPHL, og utdannet av NPHL i Norsk program.

Dersom det ikke kan skaffes nok autoriserte dommere til et mesterskap, kan aktive instruktører med dommerutdanning fra PHS vurderes brukt, men kun etter avtale med styret i NPHL.

Dommerplikter
Dommeren skal under prøven bedømme hundens ferdigheter og ekvipasjens samarbeid. Det skal dømmes etter en skala fra 0-10. Karakterer multipliseres med en på forhånd oppgitt koeffisient. Dommer som figurerer i angrepsøvelsene skal ha relevant figuranterfaring.

Opprettholdelse av dommer autorisasjon
Dommer som ikke har dømt i løpet av de 5 siste år vil bli avautorisert. Lokale konkurranser, nasjonale og internasjonale politikonkurranser er tellende for opprettholdelse av autorisasjonen. Dommeren må selv sørge for at dømte konkurranser blir registrert og innsendt til NPHL sine dommeransvarlige.  Dersom en dommer mister autorisasjonen sin må han utdannes på nytt.

Generelt om bedømming
Dommeren kan objektivt vurdere hva han/hun akustisk og visuelt oppfatter i løpet av prøven. Det betyr like forutsetninger for alle deltakere. Det skal være åpen bedømming i alle øvelsene og etter dag 1 skal foreløpige resultater henges opp og gjøres kjent for deltagerne.

Kommando
Kommandoene er forankret i konkurransereglene. En kommando er uttalte, korte sammenhengende befalinger. Ethvert språk kan benyttes, men kommandoene må være like for en og samme øvelse/utførelse. Ved innkalling kan også navnet til hunden benyttes sammen med kommando for innkalling.

Mer enn 3 kommandoer medfører karakteren 0. Unntaket er i søksøvelsene.

Animering
Alle tegn/signaler eller andre hjelpemidler som kan ha betydning for øvelsens utførelse.

Generelt
Alle avvik fra øvelsens korrekte utførelse, samt utidig piping og halsgivning medfører trekk i poeng.

Lik poengsum
Ved lik poengsum avgjøres plasseringen av flest antall 10ere gitt i karakter, deretter flest 9`ere osv. Dersom det ikke poengmessig lar seg gjøre å skille deltagerne, deles plasseringen.

Hunden
Hundens arbeidsglede, energi og effektivitet skal vurderes og vektlegges under alle øvelser. Kun den arbeidsglade, energiske og effektivt arbeidende hund kan oppnå høyeste karakter.

Protest/klager
En protest/klage på dommeravgjørelse, arrangementfeil m.v., må leveres stevneleder innen 1 time etter avsluttet øvelse sammen med et gebyr på kr 500.- Dette gjelder ikke dersom øvelsen er en del av Rundløypa. Da regnes tiden fra ekvipasjen er ferdig med siste post.

Vil en deltager protestere etter å ha blitt gitt karakteren 0 i en øvelse, regnes tiden fra han ble underrettet om dette.

En protest/klage skal behandles av en jury som er bestemt før konkurransen starter.

Denne juryen skal bestå av: Overdommer, en dommer som er valgt av dommerne og som ikke er berørt av protesten/klagen, samt en representant som er valgt av deltagerne og ikke er berørt av protesten/klagen.

Blir protesten/klagen tatt til følge, betales gebyret tilbake og juryen avgjør hva som skal bli utfallet av klagen.

Disiplinærforhold
Alle deltagere skal under konkurransen følge gjeldende regler og bestemmelser, samt opptre i overensstemmelse med god skikk og bruk. Uniform skal benyttes. Det er ikke tillatt med bruk av treningsvester o.l.

Hardhendt avstraffelse av hund er forbudt. Det samme er bruk av pigghalsbånd og strøm.

Alle deltagere skal rette seg etter anvisning fra dommer og standplassleder. Brudd på regler og bestemmelser kan medføre advarsel, eventuelt bortvisning fra konkurransen.

ØVELSER

FELTØVELSER

Gjenstander: 10 stk a 20 poeng                  200 poeng
Sporslutt:
                                                      100 poeng
SUM                                                             300 poeng

Tid til disposisjon: 40 min

Felt/spor – 300 poeng

Utførelse
Et objekt (jakke/sekk etc.) skal plasseres ca. 30 meter inn i terrenget fra veg/sti. I en radius på ca. 20 meter rundt objektet ligger et ukjent antall gjenstander. Gjenstandene i feltet blir lagt ut på samme tid som sporet legges.  Etter at objektet og et antall ukjente gjenstander er lagt ut i feltet, legges et spor på ca.1000 m lengde ut fra feltet. I sporet er det lagt ut et ukjent antall gjenstander.  Sluttgjenstanden kan være en person eller en gjenstand av størrelse lik objektet. Benyttes en gjenstand skal den innholde en kode. Denne koden skal sammen med antall gjenstander rapporteres umiddelbart inn til standplassleder eller dommer via samband eller mobiltelefon.

Hundefører kan selv velge om han/hun vil bevege seg i feltet.

Liggetid på øvelsen er fra 1 -3 timer.

Feltet skal på forhånd være merket, men merkene skal taes ned av felt/sporlegger samtidig som feltet blir lagt.

Sporutgangen fra feltet starter fra objektet. 

Det skal legges ut totalt 10 gjenstander og en sluttgjenstand i sporet.  Arrangøren bestemmer fordelingsnøkkelen, men antallet og måten de legges ut på skal være lik for alle ekvipasjer. Det skal være minimum 2 gjenstander i feltet og minimum 2 i sporet. Gjenstandene skal kodes slik at arrangøren vet hvilket spor/felt gjenstandene tilhører, og de skal ikke være mindre enn 5 x 1 cm.

Ekvipasjen har 40 minutter til rådighet på hele øvelsen, og de disponerer selv tiden og måten de vil angripe øvelsen på.

Øvelsen bedømmes av 1 dommer.

Bedømming
Det gis 20 poeng for hver gjenstand, uavhengig om disse blir funnet i feltet eller sporet. Sluttgjenstand teller 100 poeng. Beskadiget gjenstand gir 10 poeng. Med beskadiget gjenstand menes at det er tydelig merke etter bitt/ tann i gjenstanden. Biter derimot hunden i stykker gjenstand kan den ikke få poeng for denne. Dommeren bestemmer hva som menes med at en gjenstand er beskadiget/ i stykker.

Finner ikke ekvipasjen sluttgjenstand før tiden er ute, skal ikke ekvipasjen ha poeng for slutten, men får 10 poeng for hvert funn av gjenstander, dersom disse blir meldt inn til standplassleder/dommer innen tidsfristen. Det er kun anledning til å melde inn antall funn/slutt 1 gang.

Selve søket og disponeringen av hunden i feltøvelsen skal ikke bedømmes. Hundefører velger selv om han vil søke med hunden fri eller i line.

Dommer eller standplassleder skal foreta kontroll av tidsbruk og antall funn i øvelsen. Etter endt øvelse skal hundefører levere gjenstander og sluttgjenstanden til dommer for visuell kontroll.

Ekvipasjene er selv forpliktet til å kontrollere at de har medbrakt samband/mobiltelefon som gjør dem i stand til å oppnå kontakt med aktuelle dommer.  Det skal på forhånd lages skjema hvor ekvipasjene ”klokkes” ut og inn. For å få poeng i øvelsen kreves det at fører har meldt inn sine funn til dommer/ sekretariat innen disposisjonstid- 40 minutter..

Rundering – 200 poeng

Rundering 100 poeng
Standhals 1fig.   20 poeng
Bevoktning 1 fig. 20 poeng
Standhals 2 fig.  20 poeng
Bevoktning 2 fig. 20 poeng
Standhals gjenstand  20 poeng

Utførelse
Kommando: ”Runder” eller tilsvarende. Innenfor et 100 meter bredt og ca. 300-500 meter langt område, som ikke er merket i begrensning, skal to figuranter samt en gjenstand være utplassert.

Søkstiden bestemmes av arrangøren ut fra løypas lengde og vanskelighetsgrad, men den må ikke overstige 25 minutter.
Føreren anvises en midtlinje gjennom området i lengderetning som han skal avansere etter og ikke får avvike fra.

På kommando og/eller armtegn som kan gjentas skal hunden raskt med utslag til begge sider gjennomsøke området. Tilbakesøk er ikke tillatt.

Øvelsen kan etter vurdering av arrangør bedømmes av 2 dommere som dømmer annenhver hund.

Det er anledning til å benytte to løyper. Det skal tilstrebes at løypene er så lik som mulig.

Figurant/gjenstand
Figurantene skal ikke være iført noen form for beskyttelsesutstyr. De kan sitte inntil 2 meter over bakken og skal oppholde seg i ro. Det er opp til arrangøren å bestemme om figuranten skal være synlig og tilgjengelig.
Gjenstanden skal være av betydelig størrelse, dvs. jakke, sekk eller lignende og være relevant til øvelsen. Den kan plasseres inntil 1 meter over bakken og skal være plassert på en slik måte at dommeren kan observere funnet.

Generelt
Området skal være overtråkket. Øvelsen begynner på stevneleders tilsigelse, og tiden taes fra hunden sendes ut på første utslag. Fra første utslag og til øvelsen er over skal hunden ikke kobles. Håndtering av hund i halsring tillates kun ved start og igangsetting etter hvert funn, øvrig håndtering er trekkmoment. Øvelsen er slutt når tiden er utgått. Unntak er når ekvipasjen har funnet to figuranter og en gjenstand og dommeren har sett tilstrekkelig bedømmingsgrunnlag, eller når føreren har passert bortre grense på midtlinjen og hunden ikke har mulighet til å få ferten av siste figurant.

Når hunden finner figurantene skal den stanse i figurantens nærhet og uten påvirkning fra hundefører eller figurant gi hals og bevokte figuranten inntil hundefører kommer frem. Hundefører får forlate midtlinjen kun etter tegn fra dommer. Ved funn skal hundefører melde fra om dette til dommeren, som igjen gir tillatelse til å forlate midtlinjen. Når hundeføreren kommer ut til hunden skal figuranten visiteres og deretter transporteres inn til midtlinjen.

Transporten bedømmes ikke.

Når hunden finner gjenstanden skal den stanse i gjenstandens nærhet og uten påvirkning fra hundefører gi hals inntil hundefører kommer frem. Hundefører får forlate midtlinjen kun etter tegn fra dommeren. Gjenstanden skal taes med inn til midtlinjen.

Hundefører bestemmer selv om hunden skal bære munnkurv eller ikke. Dersom hundeføreren velger å benytte munnkurv, skal denne være på under hele øvelsen. Faller munnkurven av og hundeføreren er tvunget til å forlate midtlinjen for å finne den igjen, kan hunden ikke oppnå poeng i øvelsen. Apportering av munnkurven er ikke tillatt. Hundefører kan medbringe reservemunnkurv som er identisk til den tapte kurven.

Overtråkking bør skje etter at 1/4 av deltagerne har vært gjennom øvelsen. Figurantene samt gjenstandene skal flyttes ofte, dog slik at likeverdighet i øvelsene etterstrebes. De eneste som har rett til å være tilstede under runderingen er ekvipasjen, dommer, standplassleder og figuranter.

Bedømming – rundering
Hund som ikke etterkommer hundeførerens tegn og kommandoer trekkes i poeng. Hund som kommer ut av kontroll skal ikke ha poeng i øvelsene. Det skal legges stor vekt på at hunden ikke etterlater seg store områder som ikke er avsøkt. Dersom hunden ikke markerer noen av figurantene eller gjenstanden med standhals kan den ikke få poeng i noen av momentene. Markerer hunden bare den ene figuranten med standhals kan den ikke få høyere karakter enn 5. Markerer hunden begge figurantene samt gjenstanden med standhals, kan dommerne bruke hele skalaen fra 0-10. Hundefører som har fått tillatelse av dommerne til å forlate midtlinjen, får godskrevet funnet figurant selv om tiden utgår etter meldte funn.

Strykmomenter
Hundefører har vesentlig avvik fra midtaksen gjentatte ganger.
Ekvipasjen overskrider den tid som til en hver tid er bestemt.
Ikke funn av figuranter eller gjenstand.
Hunden biter slik at figuranten får bloduttredelser.
Hunden støter figuranten kraftig med munnkurven.
Tilbakesøk.
Munnkurven taes av under runderingen.

Trekkmomenter
Dårlig dekning av terrenget.
Lite samarbeidsvillig hund.
Ukonsentrert utslag/dårlig kontroll.
Transport utføres ikke.
Mye mas fra hundefører.
Funn av kun 1 figurant.
Små avvik fra midtaksen.
Treg utførelse/dårlig tempo.
Feilmeldinger.
Håndtering av hund utover det tillatte jfr. Generelle bestemmelser.

Bedømming – standhals figuranter
Momentet begynner når hunden finner figuranten. Når tillatelse blir gitt til å forlate aksen, er halsen godkjent. Halsen bedømmes mens føreren oppholder seg på aksen, og inntil han nærmer seg hunden. Dommeren skal følge med ut. Det skal legges vekt på halsgivningens jevnhet og at den er vedvarende. Oppnår hunden 0 poeng i standhals kan den ikke få poeng i momentet bevoktning og således heller ikke poeng for funnet av figuranten.

Strykmomenter
Hunden halser ikke.
Hund som halser mindre enn 3 ganger.

Trekkmomenter
Hundefører forlater midtaksen før tillatelse er gitt.
Svak hals.
Animering

Bedømming bevoktning
Momentet begynner når hunden finner figuranten. Dersom ekvipasjen oppnår 0 poeng i bevoktning kan de ikke få poeng i momentet standhals og således heller ikke for funnet av figuranten.

Unntak fra foregående avsnitt. Uteblivelse av visitasjon gir automatisk 0 poeng i momentet bevoktning. 0 poeng på dette grunnlag vil ikke automatisk gi 0 hva gjelder momentene hals og funnet av figurant. Man kan således få poeng for funn og hals dersom øvrige bedømningsmomenter tilsier dette.

Hund som biter/angriper figuranten, underkjennes. Om hunden støter munnkurven kraftig mot figuranten skal det bedømmes som om hunden har bitt.

Hund som forlater figuranten og som slipper bevoktningen, kan ikke få poeng. Med forlating menes at hunden åpenbart er på vei tilbake til midtlinjen, møter føreren på vei til midtlinjen eller fortsetter å lete etter en annen figurant.

Om hunden ikke angriper den stillestående figuranten, men berører denne lett, ”nafser” eller hopper opp på figuranten regnes det som ”urent arbeid” og skal bedømmes tilsvarende. Dersom dommerne mener at figuranten må oppsøke lege, avstenges hunden fra videre konkurranse. Momentet avsluttes når visitasjon er gjort og transporten påbegynt.

Strykmomenter
Hunden forlater figuranten.
Hunden biter/skader figuranten.
Kraftig støting med munnkurv.
Hunden bryter åpenbart bevoktningen.

Trekkmomenter
Hunden er for nær/klenger.
Hunden er langt fra eller vendt fra figuranten.
Hunden er ukonsentrert.
Hunden napper i figuranten.
Hunden støter med munnkurven.
Dårlig visitasjon
Ikke utført visitasjon.

Standhals gjenstand
Momentet begynner når hunden finner gjenstanden. Når tillatelse blir gitt til å forlate aksen, er halsen godkjent. Halsen bedømmes mens føreren oppholder seg på aksen, og inntil han nærmer seg hunden. Dommeren skal følge med ut. Det skal legges vekt på halsgivningens jevnhet og at den er vedvarende.

Strykmomenter
Hund som halser mindre enn 3 ganger.
Hund som biter i gjenstanden slik at den blir beskadiget.
Hund som åpenbart forlater gjenstanden etter å ha startet halsgivning.

Trekkmomenter
Hundefører forlater midtaksen før tillatelse er gitt.
Hund som biter/berører gjenstanden uten at den blir beskadiget.
Svak hals.
Animering.

RUNDLØYPE

Generelle bestemmelser
Det er opp til arrangøren å bestemme rekkefølgen på postene, men posten lydighet skal plasseres rett etter en angrepsøvelse.
Deltagerne gis anledning til å være tilskuere til hverandres øvelser på et hvert tidspunkt i hele løypen

Lydighet – 100 poeng

Enkelt dekk 20 poeng
Fri ved foten 30 poeng
Hals på kommando 10 poeng
Hopp over hinder 20 poeng
Dekk under marsj 20 poeng

Alle lydighetsøvelsene bedømmes av 1 dommer.

Enkelt dekk – 20 poeng
Tid – 5 min    
               
Utførelse
En kommando for hvert av momentene «DEKK» og «SITT OPP»

På standplassleders anvisning kobles hunden fri og legges på et på forhånd angitt sted. Hundefører begir seg deretter i skjul. Hunden kommanderes av hundefører fra utgangsstilling, og etter 3 sekunder går hundefører uten å snu seg til et forhåndsbestemt sted i skjul. Under øvelsen skal hunden ikke ha førerline eller andre gjenstander hos seg. Hunden skal uten påvirkning fra fører ligge rolig i den retning hundefører gikk.

På anvisning fra standplassleder går hundefører tilbake til hunden og stiller seg på hundens høyre side. Etter standplassleders anvisning kommanderes hunden i utgangsstilling. Øvelsen er avsluttet når hunden sitter i utgangsstilling. Ekvipasjen begynner deretter omgående på øvelse fri ved foten.

Bedømming
Øvelsens hovedmoment er at hunden blir liggende rolig på angitt sted. Øvelsen bedømmes fra hunden kommanderes til å legge seg, til hunden igjen sitter i utgangsstilling. Tiden regnes fra hundefører går fra hunden. En bevegelse fra hundens side som betraktes som en justering av stillingen, trekkes ikke i poeng.

Strykmomenter
Hunden forlater sin plass med mer enn en kroppslengde.
Hunden setter seg opp – begge albuene fra bakken.
Hunden reiser seg.
Hundefører bruker mer en 3 kommandoer.
Hundefører roper ”Dekk” eller lignende etter at han er kommet frem fra skjul.

Trekkmomenter
Urolig hund
Piping Små forflytninger
Animering fra hundefører.
Mindre enn 3 kommandoer
Animering.
Hunden kryper mindre enn sin egen kroppslengde.

Fri ved foten – 30 poeng
Tid – 2 min

Utførelse
Kommando: ”På plass” eller tilsvarende.

Øvelsen påbegynnes umiddelbart etter at utgangsstilling fra øvelsen ”dekk” er fullført. På standplassleders kommando iverksettes øvelsen fri ved fot.  Hunden skal villig følge føreren ved dennes venstre side med hodet eller bogen i høyde med førerens kne.  Prøven utføres i gang og springmarsj – i forbindelse med vendinger samt forflyttninger fra holdt til to – tre skritt i forskjellige retninger. Når føreren gjør holdt skal hunden straks stanse i utgangsstilling.

Kommando er kun tillatt ved øvelsens start.  Prøven skal pågå i ca 2 minutter.

Bedømming
Øvelsens hovedmoment er at hunden villig følger fører i alle gangarter. Det skal legges vekt på et positivt samarbeid mellom fører og hund.

Strykmomenter
Hund som er mer en 3 m fra hundefører.
Mer enn 3 kommandoer.
Avstraffelse under øvelsen.

Trekkmomenter
Mindre enn 3 kommandoer.
Animering.
Treg sitt Skjev sitt.
Henger etter, også ved vendinger.
Klenger/stenger ved vendinger.
Utidig piping/halsing.
Avvik til sidene.
Ulik utgangsstilling.
Ukonsentrert hund.

Hals på kommando – 10 poeng

Utførelse
Kommando ”hals” eller tilsvarende.

Hunden skal fra utgangsstilling, på kommando fra føreren, avgi vedvarende hals. Halsgivningen skal pågå i ca. 10 sekund.

Bedømming
Øvelsens hovedmoment er at hunden gir vedvarende lyd fra seg inntil hundefører kommanderer den til å være stille. Hvis hunden under øvelsen sitter eller ligger rett foran og vendt mot føreren, skal dette bedømmes likt med det å ha hunden i utgangstilling.

For å få poeng i øvelsen skal hunden halse minst tre – 3 ganger, og det fordres videre at hunden er stille etter tilsigelse for å oppnå høyeste poengtall.  Hund som halser etter øvelsen avsluttes skal trekkes i poeng.

Strykmomenter
Hunden halser ikke.
Hunden forlater sin utgangsstilling med mer enn 3 meter.
Mer enn 3 kommandoer.

Trekkmomenter
Tynn pistrete hals.
Opphold i halsen.
Urolig Endrer på utgangsstillingen.
Halser etter stille-kommando.  

Fritt hopp over hinder – 20 poeng

Utførelse
Kommando, ”hopp – stå” eller tilsvarende.

Fra utgangsstilling skal hunden, på kommando fra føreren, hoppe fritt over hinderet.  På kommando eller tegn skal hunden stanse på den andre siden av hinderet i stående, sittende eller liggende stilling inntil stevneleder beordrer føreren til å kommandere tilbakehopp.

Hinderet skal være 1 meter høyt og 1 meter bredt, samtidig som den skal være tett. Hver enkelt deltaker melder fra til stevneleder hvilken stilling hunden skal innta på den andre siden av hinderet. Det er ikke tillatt for føreren ved øvelsens start å gå frem til hinderet for å vise hunden dette.

Bedømming
Øvelsens hovedmoment er hundens hopp over hinderet. Bedømmelsen starter når stevneleder gir tegn til fører at øvelsen starter.

Strykmomenter
Hund som tar støtte. Dvs. setter labbene på oppå hinderet eller sparker fra.
Hunden hopper før kommando.
Hunden hopper ikke over hinderet.
Mer enn 3 kommandoer

Trekkmomenter
Hunden berører. Dvs. så vidt bort i hinderet. (berøring gir maks 7 poeng)
Treg utførelse av øvelsen.
Hunden velger annen posisjon enn oppgitt av hundefører.
Hunden sitter skjevt etter hoppet eller etter tilbakekomst.
Ekstra kommandoer.

Dekk under marsj – 20 poeng

Utførelse
Kommando ”dekk” eller tilsvarende.

Øvelsen utføres under marsj uten at føreren stanser og senest 10 meter fra utgangspunktet.  På et forhånd oppmerket punkt skal hunden kommanderes ned i dekk, mens hundefører fortsetter løpende frem ca. 20 meter, og gjør helt om og holdt. På standplassleders anvisning går hundefører tilbake til hunden, og etter ny anvisning kommanderer hundefører hunden til å sitte opp.

Bedømming
Øvelsens hovedmoment er at hunden under marsj raskt legger seg og blir liggende inntil ny kommando blir gitt av hundeføreren.

Bedømmelsen starter når stevneleder gir tegn til fører at øvelsen starter.

Strykmomenter
Hunden reiser eller setter seg opp før anvisning om å kommandere hunden opp i utgangsstilling er gitt.
Hunden legger seg ikke.
Mer enn 3 kommandoer.

Trekkmomenter
Hunden er treg i det den legger seg.
Hunden er treg i det den setter seg opp.
Ekstrakommandoer Animering

Feltsøk – 100 poeng

Søket 40 poeng
Markeringer 20 poeng
Gjenstander: 4 stk a 10 poeng 40 poeng

Kommando: ”Søk apport” eller tilsvarende.

Hunden skal i løpet av 10 minutter gjennomsøke et inntil 50 x 50 meter stort område hvor det er lagt ut 4 ulike gjenstander. Hunden skal markere ved funn.

Utførelse
Alle hundene får samme søksområdet /feltet («svenskefelt»). Alle gjenstandene i feltet byttes for hvert søk og skal håndteres med bar hud når de legges ut. Gjenstandene i feltet skal være aktuelle søksobjekter i en kriminal sak. Gjenstandene skal være noe større enn i et «vanlig feltsøk». For eksempel nøkkelknippe (2-3 nøkler), hanske, skrutrekker, plastkort e.l.
Under øvelsen får hundeføreren kun oppholde seg på en bestemt linje av feltet. Feltet blir kun merket langs denne linjen, mens dybden av feltet blir forklart deltakeren av standplasslederen. Det er opp til arrangøren å finne egnet felt til øvelsen, men hundeføreren skal ha mulighet til å observere sin hund under hele søket.
Tiden stanses ikke ved funn. Hunden kan settes i søk umiddelbart fra funnstedet eller tas med tilbake til grunnlinjen for å starte søket videre derifra.
Hundefører skal ikke opplyses noe om tidsbruken under søket.

Øvelsen bedømmes av 1 dommer.

Markeringer
Hunden kan markere med halsing, stå, sitt eller ligg. Fører skal ved markering melde fra til dommeren. Dommeren gir fører tillatelse til å gå inn i feltet for å hente gjenstanden. Fører skal gå korteste vei inn, og samme vei tilbake. Føreren kan ikke lete etter gjenstanden. Den skal plukkes opp direkte, og gjenstanden må ligge innenfor ca. en meter fra hunden.

Bedømming
Hundefører skal før øvelsen begynner, opplyse dommeren om hvordan hunden markerer ved funn. Hundens markering ved funn skal være ensartet under hele øvelsen. For å få poeng i øvelsen må hunden ha lokalisert og fått godkjent minst en gjenstand av dommeren. Ved bedømming av søket er hovedmomentene hundens søkslyst, evnen til lokalisering, dekningsgrad av feltet, samarbeidet mellom hund og fører.
Hvis hunden bruker under 10 minutter på å finne alle gjenstandene, kan øvelsen avsluttes.
Markering og sikring av gjenstand kan bedømmes selv om max tiden overskrides. Dette forutsetter at hundefører har meldt funn før tidsgrensen.

Føreren skal fremvise alle gjenstandene når øvelsen er slutt, dersom det skal oppnås poeng for dem.
Ved bedømming av markeringene, skal det legges størst vekt på hundens effektivitet i forhold til å vise hvor gjenstanden er. Det er hundens snute mot gjenstanden og intensitet som skal vektlegges mest.

Destruerer hunden en gjenstand, oppnås det ikke poeng for denne. Da oppnås det heller ikke poeng for markering av denne gjenstanden. Ved synlige bitemerker i gjenstanden, bedømmes den som beskadiget. Dommeren avgjør om en gjenstand er beskadiget. Beskadiget gjenstand gir max 5 poeng.
0 poeng på markering gir max 5 poeng på for gjenstanden.

Bryter hunden markeringen før hundefører plukker gjenstanden, trekkes det i markering og gjenstand gis max 5 poeng.
Ved funn av 2 eller færre gjenstander, kan det maksimalt oppnås 5 poeng i søket.

Trekkmomenter søk
Søkslyst
Samarbeid hund/fører
Udekket terreng
Naturbehov
Evne til lokalisering

Trekkmomenter markering
Hunden berører gjenstanden
Fører påvirker hunden til å markere en gjenstand
Avvik fra oppgitt markeringsform, forlater gjenstanden med mer enn 1m.

Strykmoment markering
Det oppnås ikke poeng for destruert gjenstand

Generelt angående angrepsøvelsene

Arrangøren legger rammene for hver enkelt øvelse, men dommeren instruerer figurantens opptreden.
Under bedømmelsen av hver enkelt øvelse skal hovedmomentet i øvelsen vektlegges. Disse er beskrevet i konkurranseprogrammet.
Før hunden sendes i angrep skal hundefører tilkjennegi ovenfor figuranten at det dreier seg om en polititjenestemann med hund ved å anrope figuranten.

Hovedregelen er at angrepsøvelsene dømmes av to dommere hvorav den ene er figurant. Det kan åpnes for at det benyttes kompetent figurant som ikke er dommer. Dette skal godkjennes av styret i NPHL i god tid før arrangementet.

Etter hvert angrep skal dommeren konsultere figuranten (Dommer) med hensyn til kvaliteten i hundens angrep.

Med hundens kvalitet i angrepet menes hundens belastbarhet i forhold til miljøets påvirkning, figurantbelastning, hundens selvsikkerhet, angrepets kraft og effektivitet, samt hundens grep.

Hunden må derfor ha blitt gitt muligheten til å sette et ”godt grep” før det blir vurdert. Det alt overveiende i angrepet er allikevel hundens effektivitet i forhold til å anholde en figurant.

Bedømming
0 i anrop = 0 i angrep og kontroll, men kan få poeng i transport.
0 i kontroll = får poeng i anrop og angrep.
0 i transport = får for alt som er gjort frem til transporten.

Unntak
Biter hund i stillestående fig. eller under transport så får hunden 0 i hele øvelsen. En må her klart skille mellom napping og biting.

Under øv. bilangrep får ekvipasjen fortsette til bedømming for momentet feltsøk.

Kontroll

Kontroll består av to moment – slipp og visitasjon/bevoktning
Med kontroll på hunden menes at hunden på kommando skal slippe figuranten. Ekvipasjen skal deretter skaffe seg avstand til figuranten på 2-3 meter, hvoretter det skal foretaes en visitasjon av figuranten mens hunden bevokter.

Hunden har rett til å angripe så lenge figuranten er i bevegelse. Etter at figuranten er bedt om å ”stå stille eller lignende” er det ikke et absolutt krav om at han skal stå stille dersom hunden fortsetter å dra i figuranten.

En annen detalj som har betydning for poengtildelingen av momentet slipp er førers verbale og visuelle påvirkning ovenfor hunden for å få den til å slippe. En slik påvirkning medfører kraftig poengtrekk. Legger fører hånd på hunden for å få slipp eller for å korrigere hunden gis det 0 i hele øvelsen. Dersom fører på andre måter oppfører seg på en slik måte at hunden oppfatter påvirkningen som korrigering, underkjennes hunden i hele momentet. Når figuranten kommanderes til å stå stille eller tilsvarende, og hunden slipper, har fører rett til å kommandere til seg hunden. Hundefører kan ikke forlate plassen med hunden før dommer har avsluttet øvelsen.  Hund som ikke får poeng i momentet angrep kan ikke oppnå poeng i momentet slipp. Hunden kan bedømmes i momentet visitasjon/bevoktning

Dersom hunden ikke angriper stillestående, men berører figuranten med snuten, skal det bedømmes som urent arbeid og medføre høyst 8 poeng i momentet. Dersom hundefører går mellom figuranten og hunden under øvelsen visitasjon, kan ekvipasjen maks oppnå 5 poeng i momentet.  

Figuranter
Retningslinjer og bestemmelser angående figurantarbeid i konkurransen skal følges.

Figuranten skal være utstyrt med hel beskyttelsesjakke og dertil egnet beskyttelsesbukse i alle øvelser.

Figuranten skal ved avvæpning/visitasjon rette seg etter hundeførerens anvisninger der dette er mulig etter konkurransereglene.

I alle angrepene må hunden mottas på en slik måte at belastningen på hunden blir minimale med tanke på skader.  Ved mottaket av hunden, må det så vidt mulig gjennomføres en kroppsdreining, for å oppfange hundens bevegelser.

Det skal tilstrebes et mest mulig enhetlig figurantarbeid.

Hunden
En hund som ikke griper fast i en angrepsøvelse, eller som løsner og slipper grepet i en belastningsfase pga miljø eller figuranten, skal gis mulighet til å få en optimal mestringsfølelse slik at den kommer styrket ut av hendelsen. Dette er et ubetinget krav til arrangør og figurant. Det gies selvfølgelig ikke poeng etter en slik hendelse.

Transport
På oppfordring fra hundefører utfører figuranten en transport i normal gangart over en distanse som er forhåndsbestemt.

Angrep i miljø/kontroll – 90 poeng

Angrep i miljø – 70 poeng

Utførelse
Øvelsen starter med at ekvipasjen står på et på forhånd angitt sted.  En figurant kommer til syne for ekvipasjen og tydelig tilkjennegir seg med rop eller lignende. Etter dette forsvinner figuranten inn i ”miljøet”. Hundeføreren kan holde hunden i halseringen og samtidig skal han anrope figuranten om å stanse.  På tegn fra standplassleder skal hunden sendes i angrep etter figuranten.

Etter nytt tegn fra standplassleder får hundefører anledning å løpe inn til hunden og få kontroll på denne.

”Miljøet” kan være hva som helst.  En vaskehall, en buss, et kontorlokale, garasje m.m. ”Miljøet” skal være oversiktlig for både hund, hundefører og dommer.  Hunden skal ikke ha behov for å søke opp figuranten etter at den har kommet inn i ”miljøet”. ”Miljøet” skal ikke være ekstremt, men samtidig være en utfordring.  ”Miljøet” kan i tillegg tilføres for eksempel rop/hyl, høy musikk, blinkende lys m.m.

Det presiseres at miljøet ikke skal være for ekstremt. Godkjennes av dommermøte.

Øvelsen bedømmes av 2 dommere hvorav den ene skal være figuranten.

Bedømming angrep
Øvelsens hovedmoment er hundens kraft og vilje til å angripe figuranten. Det skal tas stor hensyn til hvor effektivt hunden angriper figuranten og på samme måte hvordan hunden fungerer i ”miljøet”.

Strykmomenter
Anroper ikke figurant.
Hunden angriper ikke figurant.
Hund som har alt for svakt angrep.
Hunden må ha hjelp for å takle miljøet.
Hundefører unnlater å anrope figurant.
Hundefører retter seg ikke etter standplassleders anvisning.
Mer enn 3 kommandoer.

Trekkmomenter
Svakt anrop.
Hund som viser svakheter i miljøet.
Svakt angrep.
Tydelig takskifte/tygging.
Hund som ikke angriper direkte
Uryddig.

Kontroll – 2 moment slipp og visitasjon/bevoktning

Utførelse
Kommando: ”Stå stille – slipp” eller tilsvarende.
Figurant skal visiteres etter slipp kommando, viser til generelle bestemmelser om kontroll.

SLIPP

Trekkmoment
Treg slipp.
Animering.
Inntil 3 kommandoer.
Uthaling av kommandoord.
Støter etter kommando.

Strykmoment
Hund som slipper før kommando.
Hund som ikke slipper tross 3 kommandoer.
Anvendelse av fysisk makt for å få hunden til å slippe. (Se generelle bestemmelser)
Mer enn 3 kommandoer.
Se også generelle bestemmelser

VISITASJON OG BEVOKTNING

Strykmoment
Hunden angriper stillestående figurant. (se generelle bestemmelser)
Visitasjon utelates.
Mer en 3 kommandoer.
Forlater fig.

Trekkmoment
Urolig hund.
Inntil 3 kommandoer.
Feil avstand. Skal være 2-3 meter.
Overdreven/overfladisk visitasjon.
Ukonsentrert hund.
Aker seg nærmere fig.
Kommanderer hunden tilbake.
Fører som går mellom hund og fig. Kan maks få 5 poeng.

Avbrutt angrep/angrep med trussel/kontroll – 120 poeng

Avbrutt angrep – 30 poeng

Utførelse
Figuranten står skjult for ekvipasjen på en av stand av ca 60 meter. Fra startpunktet og etter tegn fra standplassleder går hundefører med hunden koblet i line mot stedet figuranten oppholder seg. Når ekvipasjen får øye på figuranten skal han straks anropes. Når figuranten ikke stanser, skal hundefører med en gang koble hunden fri og sende den etter figuranten. Hundefører blir deretter stående igjen på stedet hvor hunden ble sendt fra.

Før hunden er halvveis fremme hos figuranten, stanser figuranten og forholder seg absolutt passiv.  Føreren kommanderer da hunden til å avbryte angrepet og kaller hunden tilbake til sin posisjon.

Øvelsen bedømmes av 2 dommere hvorav den ene skal være figuranten.

Bedømming – avbrutt angrep
Øvelsens hovedmoment er at hunden umiddelbart avbryter angrepet etter at den har fått kommando om det. Det er tillatt at hunden løper frem til figuranten etter at tilbake kommando er gitt, så lenge den ikke går til angrep på figuranten. Imidlertid trekkes det kraftig i poeng.  Hund som biter figurant kan ikke oppnå poeng i momentet og heller ikke i den videre øvelsen. Øvelsen skal da avsluttes.

Strykmomenter
Anroper ikke figurant.
Hundefører kaller hunden tilbake før figuranten har stanset.
Hundefører forlater sin plass.
Hunden biter figuranten.
Mer enn 3 kommandoer.

Trekkmomenter
Svakt anrop.
Hund som løper frem til figurant før den kommer tilbake til fører.
Treg innkalling. 
Inntil 3 kommandoer.

Angrep med trussel – 70 poeng

Når hunden har returnert til hundefører og hundefører har fysisk kontroll på hunden i halsringen, gir standplassleder figuranten signal om å fortsette øvelsen. Figuranten begynner da å gå rolig mot ekvipasjen med rop og skrik, samt true med et slagvåpen. Hundefører kan ikke sende hunden i angrep før etter tegn fra standplassleder. Etter at hunden er sendt i angrep kan hundefører løpe etter. Figuranten må opprettholde trusselen inntil hunden har angrepet figuranten. Angrepet får ikke opphøre før figuranten er avvæpnet.

Strykmomenter
Hund blir sendt før tegn er gitt av standplassleder.
Hund som avbryter angrepet og må ha ny kommando for å angripe.
Hund som ikke angriper.
Mer enn 3 kommandoer. 

Trekkmomenter
Ekstrakommandoer
Animering
Svakt angrep
Tydelig takskifte / tygging.
Senker farten

Kontroll – 2 moment slipp og visitasjon/bevoktning

Utførelse
Kommando: ”Stå stille – slipp” eller tilsvarende.

Etter at hundefører har sikrer seg slagvåpenet skal hundefører få kontroll på hunden. Figurant skal visiteres etter slipp kommando, viser til generelle bestemmelser om kontroll.

Hundefører som ikke avvæpner figurant før slipp kommando gis 0 i momentet kontroll. (slipp og visitasjon/bevoktning)

SLIPP

Strykmomenter
Hund som slipper før kommando.
Hund som ikke slipper tross 3 kommandoer.
Anvendelse av fysisk makt for å få hunden til å slippe. (se generelle bestemmelser)
Mer enn 3 kommandoer.
Se generelle bestemmelser

Trekkmomenter
Treg slipp.
Animering.
Inntil 3 kommandoer.
Uthaling av kommandoord.
Støter etter kommando.

VISITASJON OG BEVOKTNING

Strykmomenter
Hunden angriper stillestående figurant. (se generelle bestemmelser)
Visitasjon utelates.
Mer en 3 kommandoer.
Forlater fig.

Trekkmomenter
Urolig hund.
Inntil 3 kommandoer.
Feil avstand. Skal være 2-3 meter
Overdreven/overfladisk visitasjon.
Ukonsentrert hund.
Aker seg nærmere fig.
Kommanderer hunden tilbake.
Fører som går mellom hund og fig. Kan maks få 5 poeng.

Bilangrep med feltsøk – 90 poeng

Bilangrep – 40 poeng

Utførelse
Øvelsen starter med at ekvipasjen kommer kjørende i politibil med sjåfør.  Blålys er tent, men ikke sirene.  Når figuranten kommer til syne, stanser bilen. Avstanden på dette tidspunkt skal være ca 50 m. Figuranten skal anropes av hundefører, mens sjåføren(standplass leder) løper bak og åpner buret for hunden. Figuranten beveger seg løpende vekk fra området, men slik at han hele tiden er synlig for hundefører. Når hundefører har kontakt med hunden kan den sendes direkte i angrep etter figuranten.

Figuranten skal fortsette å løpe vekk fra området inntil han blir innhentet av hunden og denne har bitt seg fast.  Etter at hunden har angrepet figuranten skal hunden holde han fast inntil føreren kommer frem.

Deretter skal kontroll oppnåes. Figurant skal visiteres etter slipp kommando, viser til generelle bestemmelser om kontroll.

Bedømming angrep
Det tillates at hundefører roper hundens navn flere ganger etter at den er sluppet ut av bilen for å få kontakt.  Etter kontakt og skal hunden sendes etter figurant på kommando ”ta mann” eller tilsvarende.

Strykmomenter
Anroper ikke figurant.
Hund som ikke angriper. 
Hund som har altfor svakt angrep.

Trekkmomenter
Svakt angrep.
Takskifte/tygging.
Hund som mister grepet, men biter seg fast umiddelbart.
Hund som ikke angriper direkte.

Kontroll – 2 moment slipp og visitasjon/bevoktning
Utførelse:
Kommando: ”stå stille –slipp” eller tilsvarende.

SLIPP

Strykmomenter
Hund som slipper før kommando.
Hund som ikke slipper tross 3 kommandoer.
Anvendelse av fysisk makt for å få hunden til å slippe.
Mer enn 3 kommandoer.

Trekkmomenter
Treg slipp.
Animering.
Inntil 3 kommandoer.
Uthaling av kommandoord.
Støter etter kommando.

VISITASJON OG BEVOKTNING

Strykmomenter
Hunden angriper stillestående figurant.
Visitasjon utelates.
Mer en 3 kommandoer.
Forlater fig.

Trekkmomenter
Urolig hund.
Inntil 3 kommandoer.
Feil avstand.
Overdreven/overfladisk visitasjon.
Ukonsentrert hund.
Aker seg nærmere fig.
Kommanderer hunden tilbake.
Fører som går mellom hund og fig. Kan maks få 5 poeng.


Transport – 10 poeng

Utførelse
Kommando ”på plass” eller tilsvarende.  Fører og hund skal etter oppnådd kontroll transportere figuranten fra stedet hvor han ble pågrepet og til et på forhånd anvist sted.  Transportstrekningen skal være ca 30 meter, innholde et par vinkler, og foregå etter stevneleder anvisning.  Transporten utføres med hunden fri ved foten ca 3 meter bak figuranten. Transporten avsluttes når figurant ankommer oppmerket rute.

Bedømming
Transporten skal bedømmes som fri ved foten, men det skal vektlegges at hunden har fokus og bevoktning mot figuranten.

Strykmomenter
Hunden går over 3 meter fra hundefører.
Mer enn 3 kommandoer.
Biter hunden figuranten under transporten kan ikke ekvipasjen oppnå poeng i øvelsen bilangrep og transport.
Utfører ikke transport.

Trekkmomenter
Ekvipasjen går for nærme.
Urolig hund.
Utidig halsing/piping.
Avvik fra idealbildet.
Ukonsentrert.
Animering.
Inntil 3 kommandoer.

Feltsøk – 20 poeng

UtførelseNår figuranten tar holdt og stanser opp etter transporten på et på forhånd angitt sted, skal hundeføreren fortsette til anvist rute hvor øvelsen feltsøk skal gjennomføres fra. Figuranten er plassert ca 5 meter til siden og her skal figuranten stå passiv under hele øvelsen. Hunden skal settes i søk etter en gjenstand som ligger ca 20 meter i front av den oppmerkede plassen. Hunden har maks 3 min. til disposisjon for å finne gjenstanden. Hunden skal ved funn markere gjenstanden. Hver hund bruker samme området og gjenstand for feltsøk.

Type gjenstand blir bestemt av arrangøren, men den skal være i samme ca. på samme størrelse som en pistol, hammer, øks eller lignende.

Gjenstanden blir lagt ut like før øvelsen bilangrep starter og skal plasseres slik at den ikke er godt synlig for hunden.

Etter at figurant er plassert på sin plass skal hundefører føre sin hund fri ved foten frem til sitt oppmerkede felt.  Hundeførerens felt bør være ca 3 x3 meter stort.  Etter at figurant er plassert slutter man å bedømme antall kommandoer.  Hundeføreren kan i starten av øvelsen feltsøk, håndtere sin hund som vanlig før starten av øvelsen, men man kan ikke justere eller dressere hunden ved hjelp av halsringen/kjetting.  Tiden regnes fra hunden settes i søk og til hundeføreren har hånd om gjenstanden. Se for øvrig generelle bestemmelser. 

Hundefører skal ved markering melde fra til dommeren.  Dommeren gir føreren tillatelse til å gå ut å hente gjenstanden.  Føreren kan ikke lete etter gjenstanden, den skal plukkes opp direkte, og gjenstanden må ligge innenfor 1 meter fra hunden.  Øvelsen er ferdig når gjenstanden er overlevert dommeren og denne sier ”takk” eller tilsvarende.  Etter dette kan hunden kobles.

Bedømming
Øvelsens hovedmoment er at hunden skal være ferdig med sitt bitearbeid og gå over til å søke etter gjenstanden.

Føreren skal før øvelsen begynner opplyse dommeren om hvordan hunden markerer ved funn. Hunden kan markere ved halsing, stå, sitt eller ligg. Ved bedømming skal det vektlegges at hunden raskt skifter over til ny funksjon og igangsetter søket som den er blitt satt i.  Ved bedømning av søket er hovedmomentet hundens søkslyst og samarbeidet mellom hund og fører. Finner hunden gjenstanden på under 3 min. skal den ikke søke tiden ut. For å oppnå poeng skal hundeføreren ha gjenstanden hos seg før tiden er gått ut.  Hvis hunden biter i stykker gjenstand kan den ikke få poeng i øvelsen.  Beskadiget gjenstand er tydelige merker etter tenner, og gir kraftig nedtrekk.

Strykmomenter
Hund som biter figurant.
Hund som ødelegger gjenstand.
Hund som ikke finner gjenstand
Hundefører forlater sitt oppmerkede felt.

Trekkmomenter
Hund som skader gjenstand.
Naturbehov.
Hund som er opptatt av figurant på en slik måte at dette tydelig går utover søket.
Mas fra hundefører.
Dårlig søkslyst.
Helhetsinntrykket.

Oversikt over dommere.

Se bestemmelser om dommere.
Overdommer 1 dommer
Spor/felt: 1 dommer
Rundering: 1 dommer (2 dommere ved 2 løyper)
Lydighet: 1 dommer
Angrep i miljø: 2 dommere hvorav den ene (skal) være figuranten.
Bilangrep: 2 dommere hvorav den ene (skal) være figuranten.
Avbrutt angrep m.m. 2 dommere hvorav den ene (skal) være figuranten.

Revidert utgave 2018. Norsk Politihundelag

Legg igjen en kommentar