Konkurranseprogram for narkotikahunder

Narkotikahuden Theo søker objekt

Deltagelse
Det er kun godkjente narkotikahundekvipasjer i Politiet, som er medlemmer i NPHL, som kan delta i NM for narkotikahunder. Det er NPHL som er ansvarlig for gjennomføringen av arrangementet og NPHL inviterer de andre offentlige etater til å delta i egen gjesteklasse. Deltakerne skal stille i etatsriktig uniform uten synlige sivile plagg/tilbehør. Arrangør kan gjøre unntak fra dette etter søknad.

Deltakerbegrensning
Antall hunder for nevnte NM settes av arrangør klubb, men må opplyses i utlysningen av mesterskapet. Er påmeldingen til et mesterskap for stor bestemmer NPHL`s styre hvor mange deltagere hver klubb kan stille med, og det blir opp til den enkelte tjenesteklubb å foreta et ev. uttak til mesterskapet

Deltaker/lagleder
Deltager/lagleder har ikke anledning til å se på andre ekvipasjer i søksøvelsene før deltakeren er ferdig med sine søksøvelser.

Utestengelse av ekvipasje.
Ekvipasje som under konkurransen opptrer på en klanderverdig måte kan utestenges fra videre deltakelse i konkurransen. En eventuell utestengelse besluttes av stevnets overdommer, og skal rapporteres inn til styret i NPHL.

Ansvar
Eieren og den som disponerer hunden, er ansvarlig for enhver skade hunden forvolder.

Oppnevnelse av dommere
Arrangøren oppnevner en overdommer for konkurransen. Overdommeren må ha lang erfaring innen NPHL`s konkurranseform og være medlem av NPHL.
Arrangøren forespør og oppnevner det antall dommere som er nødvendig for avviklingen av mesterskapet. Det er kun tillatt å benytte autoriserte dommere som er utdannet av NPHL i Norsk program. Dersom det ikke kan skaffes nok autoriserte dommere til et mesterskap kan aktive instruktører med dommerutdanning fra PHS vurderes brukt. Men kun etter avtale med styret i NPHL.

Dommerplikter
Dommerne skal under prøvene bedømme hundens ferdigheter og ekvipasjens samarbeid. Det er to dommere som dømmer hver øvelse, unntatt øvelse spor / felt hvor det ikke er bedømming av utførelsen. Det gis anledning til å benytte en (1) dommer i søksøvelsene dersom det er økonomiske eller praktiske forhold som tilsier dette, og dette skal forelegges styret i NPHL i god tid før mesterskapet. I sport/felt øvelsen har en dommer overoppsyn med igangsettelse av tid og at øvelsen blir utført i henhold til reglementet. I tillegg er det kun en dommer som dømmer lydigheten. Det skal dømmes etter en skala fra 0-10. Karakterer multipliseres med en på forhånd oppgitt koeffisient. Der hvor det er to dommere som dømmer deles poengsummen på to slik at en får en gjennomsnitts karakter.

Opprettholdelse av dommer autorisasjon
Dommer som ikke har dømt i løpet av de 5 siste år vil bli avautorisert. Lokale konkurranser, nasjonale og internasjonale politikonkurranser er tellende for opprettholdelse av autorisasjonen. Dommeren må selv sørge for at dømte konkurranser blir registrert og innsendt til NPHL sine dommeransvarlige. Dersom en dommer mister autorisasjonen sin må han utdannes på nytt.

Generelt om bedømming
Dommerne kan objektivt vurdere hva de akustisk og visuelt oppfatter i løpet av prøven. Det betyr like forutsetninger for alle deltakere.

Alle karakterer skal holdes skjult for deltagerne frem til premieutdelingen.

Unntak: Ved karakter 0 i skal HF få beskjed etter øvelsen. HF skal ikke få beskjed før øvelsen er fullført, dvs at HF selv har avsluttet øvelsen, eller tiden har gått ut.

Kommando
Kommandoene er forankret i konkurransereglene. En kommando er uttalte, korte sammenhengende befalinger. Ethvert språk kan benyttes, men kommandoene må være like for en og samme øvelse/utførelse. Ved innkalling kan også navnet til hunden benyttes sammen med kommando for innkalling.
Mer enn 3 kommandoer medfører karakteren 0. Unntaket er i søksøvelsene.

Animering
Alle tegn/signaler eller andre hjelpemidler som kan ha betydning for øvelsens utførelse.

Generelt
Alle avvik fra øvelsens korrekte utførelse, samt utidig piping og halsgivning medfører trekk i poeng.

Lik poengsum
Ved lik poengsum avgjøres plasseringen av flest antall 10ere gitt i karakter, deretter flest 9ere osv. Dersom det ikke poengmessig lar seg gjøre å skille deltagerne, deles plasseringen.

Hunden
Hundens arbeidsglede og effektivitet skal vurderes og vektlegges under alle øvelser. Kun den arbeidsglade og effektivt arbeidende hund kan oppnå høyeste karakter.

Disiplinærforhold
Alle deltagere skal under konkurransen følge gjeldende regler og bestemmelser, samt opptre i overensstemmelse med god skikk og bruk. Hardhendt avstraffelse av hund er forbudt.

Alle deltagere skal rette seg etter anvisning fra dommer og standplassleder. Brudd på regler og bestemmelser kan medføre advarsel, eventuelt bortvisning fra konkurransen.

Søk i line
Søk i line er tillatt i alle øvelser hvor HF finner det formålstjenlig.

Søkstid
Regnes fra det øyeblikk HF setter hunden i søk, eller etter anvisning fra standplassleder/dommer.

Feilmelding
Hunden markerer på et sted det ikke er utlegg og fører melder funn.
Feilmelding bedømmes under søksmomentet.

Forlating
Hunden går fra et utlegg som den tydelig har registrert.
Forlating er når hunden helt og holdent forlater luktbildet den tydelig var i og hadde registrert.
Det skal ikke regnes som forlating når hunden utreder luktbildet for om mulig å komme nærmere kilden.
Forlating bedømmes under markeringsmomentet.

Stofftyper
Arrangørklubben sørger for stoff og preparering av tilstrekkelig antall utlegg i samråd med overdommer.

Utleggene skal være innen følgende stofftyper:

 1. CANNABIS
 2. OPIATER
 3. AMFETAMIN
 4. KOKAIN

Utleggene skal ha ligget i minst 2 timer før konkurransen starter. De skal i størrelse være 10 gram pulver og 5 gram cannabis.
På hvert søksområde skal det være minst 1 utlegg.

Før konkurransen starter skal hvert søksområde, unntatt feltsøk/ sporsøk, gjennomsøkes av en godkjent narkotikahund. Likeså skal det være en hund som gjennomfører lydighetsprogrammet som om ekvipasjen skulle ha deltatt.

Generelt om søksøvelsene
Det er skjult bedømming i søksøvelsene.

Alle karakterer, unntatt karakter 0, skal holdes skjult for deltagerne frem til premieutdelingen.

Søksøvelsene består av 4 øvelser: Bil, objekt, lager og leilighet.

13 utlegg skal fordeles på de 4 søksøvelsene og felt. Utlegget i sporet, kommer i tillegg, totalt 14 utlegg. Dette vil totalt gi 440 poeng. Det er opp til arrangøren å bestemme hvor utleggene plasseres på de forskjellige søksøvelsene.

Bedømming
Søk Koeff. 3
Miljø Koeff. 1
Markering Koeff. 1
Antall funn Koeff. 30

Søk Koeff. 3
Ved bedømming av søket skal det legges vekt på hundens og hundeførers forståelse av oppgaven, intensitet i søket, systematikk, samarbeidet mellom hund og fører og om hunden finner utlegg.

Strykmomenter:

 • beskadiget inventar som skyldes at hunden er destruktiv
 • hunden søker ikke
 • ingen markeringer / 0 funn
 • mer enn 2 feilmeldinger

Trekkmomenter:

 • hundefører forstyrrer hunden
 • usystematisk søk
 • udekket område
 • feilmelding
 • biting / slikking
 • andre avvik fra idealet

Markering Koeff. 1
Det kreves at hunden i alle søksøvelser markerer utleggene effektivt.

Berører hunden objektet hvor utlegg av narkotika befinner seg med snuten eller labb, og det ikke medfører synlige skader, skal det ikke trekkes i bedømmelse av momentet. Hundefører skal ved markering melde fra til dommerne umiddelbart etter at hunden har markert.

Ved bedømmingen skal det legges størst vekt på hundens effektivitet i forhold til å vise hvor funnet av narkotikaen er.

Det er hundens snute og hodestilling mot funnstedet og intensitet som skal vektlegges. Er hunden effektiv i markeringen, vil det forenkle hundeførers jobb i forhold til å eksakt vise hvor stoffet er gjemt.

Markeringen bedømmes til hundefører kaller hunden ut eller avslutter markeringen på annen måte.

Karakter 0 i markering gir 0 poeng for det aktuelle utlegget.

Strykmomenter:

 • Destruering/forsøk på destruering av gjenstander der utlegg av narkotika befinner seg.
 • Hundefører som påvirker hunden til å markere, medfører 0 poeng i
  momentet markering og 0 poeng for funnet.
 • Hunden forlater utlegget mer enn 2 ganger.

Trekkmomenter:
Er skadene større enn hva man kan forvente er normalt, skal det høyst gis 5 poeng
Hunden forlater et utlegg som den tydelig har registrert.

Miljø Koeff. 1
Er hunden berørt av miljøet på en slik måte at det går utover hundens søksatferd/ markeringsatferd, skal det trekkes for.

Strykmomenter

 • Hund som hemmes vesentlig og ikke søker/finner grunnet tydelig miljøberørt.

Trekkmomenter:

 • Hund som er berørt av miljøet og som hemmer søket og evnen til å finne narkotiske utlegg.

Funn Koeff. 30
For å få godkjent funn, må det meldes til dommerne umiddelbart etter at hunden har markert. Hvert godkjent funn gir 30 poeng (50 poeng for funn av utlegg i sporet).

Protest/klager
En protest/klage på dommeravgjørelse, arrangementsfeil m.v, må leveres stevneleder innen 1 time etter avsluttet øvelse sammen med et gebyr på kr 500.- En protest/klage skal behandles av en jury som er bestemt før konkurransen starter. Denne juryen skal bestå av: Overdommer, en dommer som er valgt av dommerne og som ikke er berørt av protesten/klagen, samt en representant som er valgt av deltagerne og ikke er berørt av protesten/klagen. Blir protesten/klagen tatt til følge, betales gebyret tilbake og juryen avgjør hva som skal bli utfallet av klagen.

ØVELSER

Søksøvelser

BILSØK:

Søkstid: 30 minutter
Søksområde: 3 personbiler

Bedømming: Som beskrevet i punktet om bedømming.

OBJEKTSØK:

Søkstid: 10 minutter
Søksområde: 20 – 40 objekter

Objektene kan være bagasje og/eller garderobeskap, esker, pakker, gjenstander, paller med gods og lignende.

Objektene kan både være tomme heller ha innhold.

Objektene kan ikke være større enn for eksempel et garderobeskap eller en pall med gods som er ca 1 x 1 x 2 meter. Det er størrelsen på objektet som bestemmer hvor mange objekter som settes frem. Er objektene små setter en ut flere av dem og motsatt hvis objektene er store, da setter en ut færre av dem. Det står fritt opp til dommeren og flytte rundt på objektene i oppsettet mellom deltagerne.

Bedømming: Som beskrevet i punktet om bedømming.

LAGERSØK:

Søkstid: 30 minutter
Søksområde: Stort rom/lager på 300-500 kvm.
Størrelsen vurderes opp mot lokalets beskaffenhet, objekter m.m.i forhold til søkstid.

Bedømming: Som beskrevet i punktet om bedømming.

LEILIGHETSSØK:

Søkstid: 20 minutter
Søksomsråde: Område på ca 60 kvm som mest mulig ligner en leilighet.

Bedømming: Som beskrevet i punktet om bedømming.

Til opplysning:
Etter at ekvipasjen har vært gjennom de 4 søksøvelsene, gis det anledning til å se på andre ekvipasjer. Det presiseres at en selv må være ferdig med øvelsene, og at en bør være restriktiv med opplysninger til andre deltakere om hvor egen hund har markert.

FELTØVELSER

Felt/spor

Gjenstander: ukjent stk. a 30 poeng
Utlegg/besmittet gjenstand i spor: 50 poeng
Sporslutt: 50 poeng
Tid til disposisjon: 30 min

Utførelse
Et objekt (jakke/sekk etc.) skal plasseres ca. 30 meter inn i terrenget fra veg/sti.
I en radius på ca. 20 meter rundt objektet ligger det et antall ukjente narkotiske utlegg, disse kan være åpne, skjulte eller nedgravd. Feltet skal være overtråkket. Sporet forsetter ut fra objektet i feltet. Sporet er ca 500-1000 m langt. Det er ett (1) narkotiske utlegg/narkotikabesmittet gjenstand i sporet. Dette utlegget skal merkes «sporutlegg» e.l. Sporet ender i en sluttgjenstand som skal være lik objektet i feltet heller tilsvarende (jakke, bukse, genser, ryggsekk). Sluttgjenstanden skal være kontaminert med narkotika. Sluttgjenstanden skal inneholde en kode som meldes til standplassleder på samband eller telefon.

Hundefører kan selv velge om han/hun vil bevege seg i feltet.

Liggetid på øvelsen er fra 1 – 3 timer.

Sporutgangen fra feltet starter fra objektet, og retningen bestemmes av arrangør.

Arrangøren bestemmer hvordan de forskjellige utleggene skal legges (les. åpen/ skulte/nedgravde), men måten de legges ut på skal være lik for alle ekvipasjer.

Ekvipasjen har 30minutter til rådighet på hele øvelsen, og disponerer selv tiden og måten de vil angripe øvelsen på.

Bedømming
Det gis 30 poeng for hvert funn i feltet, 50 poeng for utlegget i sporet. Sluttgjenstanden teller 50 poeng. Beskadiget funn trekkes 10 poeng. Med beskadiget utlegg menes at det er tydelig merke etter bitt/ tann i gjenstanden. Biter derimot hunden i stykker utlegget / destruering, kan den ikke få poeng for denne. Dommeren bestemmer hva som menes med at en gjenstand er beskadiget / destruert.

Finner ikke ekvipasjen sluttgjenstand før tiden er ute, skal ikke ekvipasjen ha poeng for slutten, men få poeng for funnene i feltet og eventuelt for utlegget i sporet dersom disse blir meldt inn til standplassleder/dommer innen tidsfristen (30 minutter).

Selve søket og disponeringen av hunden i feltøvelsen skal ikke bedømmes. Hundefører velger selv om han/hun vil søke med hunden fri eller i line.

Dommer skal foreta kontroll av tidsbruk og antall funn i øvelsen. Etter endt øvelse skal hundefører levere funn og sluttgjenstanden til dommer /sekretariat for visuell kontroll.

Ekvipasjene er selv forpliktet til å kontrollere at de har medbrakt samband/mobiltelefon som gjør de i stand til å oppnå kontakt med dommer/standplassleder. Det skal på forhånd lages skjema hvor ekvipasjene ”klokkes” ut og inn. For å få poeng i øvelsen kreves det at fører har meldt inn sine funn til dommer/sekretariat innen disposisjonstiden- 30 minutter.

Lydighet – 90 poeng

Det er åpen bedømming i lydighetsøvelsene. Det dømmes etter en skala fra 0–10

Enkel dekk: Koeff. 1 10 poeng
Fri ved foten: Koeff. 3 30 poeng
Hopp over hinder: Koeff. 1 10 poeng
Dekk under marsj: Koeff. 1 10 poeng
Stå under marsj: Koeff. 1 10 poeng

Enkel dekk – 10 poeng
Tid – 3 min

Utførelse:
En kommando for hvert av momentene «DEKK» og «SITT OPP»

På standplassleders anvisning kobles hunden fri og legges på et på forhånd angitt sted. Hundefører begir seg deretter i skjul. Hunden kommanderes av hundefører fra utgangsstilling, og etter 3 sekunder går hundefører uten å snu seg til et forhåndsbestemt sted i skjul. Under øvelsen skal hunden ikke ha førerline eller andre gjenstander hos seg. Hunden skal uten påvirkning fra fører ligge rolig i den retning hundefører gikk.

På anvisning fra standplassleder går hundefører tilbake til hunden og stiller seg på hundens høyre side. Etter standplassleders anvisning kommanderes hunden i utgangsstilling. Øvelsen er avsluttet når hunden sitter i utgangsstilling. Hundefører kobler hunden og venter på stedet til øvelse ”fri ved foten” begynner.

Bedømming
Øvelsens hovedmoment er at hunden blir liggende rolig på angitt sted. Øvelsen bedømmes fra hunden kommanderes til å legge seg, til hunden igjen sitter i utgangsstilling. Tiden regnes fra hundefører går fra hunden. En bevegelse fra hundens side som betraktes som en justering av stillingen, trekkes ikke i poeng.

Strykmomenter
Hunden forlater sin plass med mer enn en kroppslengde.
Hunden setter seg opp – begge albuene fra bakken.
Hunden reiser seg.
Hundefører bruker mer enn 3 kommandoer.
Hundefører roper ”Dekk” eller lignende etter at han er kommet frem fra skjul.

Trekkmomenter
Urolig hund
Piping
Små forflytninger
Animering fra hundefører
Mindre enn 3 kommandoer
Animering
Hunden kryper mindre enn sin egen kroppslengde

Fri ved foten – 30 poeng
Tid – 2 – 3 min

Utførelse:
Kommando, ”På plass” eller tilsvarende.

Hunden føres fri ved foten. Den skal villig følge føreren ved dennes venstre side med hodet eller bogen i høyde med førerens kne. Prøven utføres i gang og springmarsj – i forbindelse med vendinger samt forflytninger fra holdt til to – tre skritt i forskjellige retninger. Når føreren gjør holdt skal hunden straks stanse i utgangsstilling.
Kommando er kun tillatt ved øvelsens start. Prøven skal pågå i ca 2 minutter.

Bedømming:
Øvelsens hovedmoment er at hunden villig følger fører i alle gangarter. Det skal legges vekt på et positivt samarbeid mellom fører og hund.

Strykmomenter:
Hund som er mer enn 3 m fra hundefører.
Mer enn 3 kommandoer.
Avstraffelse under øvelsen.

Trekkmomenter:
Mindre enn 3 kommandoer.
Animering.
Treg sitt
Skjev sitt.
Henger etter, også ved vendinger.
Klenger/stenger ved vendinger.
Utidig piping/halsing.
Avvik til sidene.
Ulik utgangsstilling.
Ukonsentrert hund.

Fritt hopp over hinder – 10 poeng

Utførelse
Kommando, ”hopp – stå” eller tilsvarende.

Fra utgangsstilling skal hunden, på kommando fra føreren, hoppe fritt over hinderet. På kommando eller tegn skal hunden stanse på den andre siden av hinderet i stående, sittende eller liggende stilling inntil stevneleder beordrer føreren til å kommandere tilbakehopp.

Høyden på hinderet skal være hundens skulderhøyde rundet opp til nærmeste 10 cm.
Hundefører bestemmer selv hvilken avstand det skal være til hinderet ved start.

Hver enkelt deltaker melder fra til stevneleder hvilken stilling hunden skal innta på den andre siden av hinderet. Det er ikke tillatt for føreren ved øvelsens start å gå frem til hinderet for å vise hunden dette.

Bedømming
Øvelsens hovedmoment er hundens hopp over hinderet.
Bedømmelsen starter når stevneleder gir tegn til fører at øvelsen starter.

Strykmomenter:
Hunden hopper før kommando.
Hunden hopper ikke over hinderet.
Mer enn 3 kommandoer

Trekkmomenter:
Treg utførelse av øvelsen.
Hunden velger annen posisjon enn oppgitt av hundefører.
Hunden sitter skjevt etter hoppet eller etter tilbakekomst.
Hunden berører hinderet (ikke halen).
Ekstra kommandoer.

Dekk under marsj – 10 poeng

Utførelse:
Kommando: ”dekk” eller tilsvarende.

Øvelsen utføres under marsj uten at føreren stanser og senest 10 meter fra utgangspunktet. På et forhånd oppmerket punkt skal hunden kommanderes ned i dekk, mens hundefører fortsetter løpende frem ca. 20 meter, og gjør helt om og holdt. På standplassleders anvisning går hundefører tilbake til hunden, og etter ny anvisning kommanderer hundefører hunden til å sitte opp.

Bedømming:
Øvelsens hovedmoment er at hunden under marsj raskt legger seg og blir liggende inntil ny kommando blir gitt av hundeføreren.
Bedømmelsen starter når stevneleder gir tegn til fører at øvelsen starter.

Strykmomenter:
Hunden reiser eller setter seg opp før anvisning om å kommandere hunden opp i utgangsstilling er gitt.
Hunden legger seg ikke.
Mer enn 3 kommandoer.

Trekkmomenter:
Hunden er treg i det den legger seg.
Hunden er treg i det den setter seg opp.
Ekstrakommandoer
Animering

Stå under marsj – 10 poeng

Utførelse:
Øvelsen utføres under marsj. På et forhånd oppmerket punkt skal hunden kommanderes til å bli stående, dette uten at føreren stanser. Føreren fortsetter i vanlig gange i ca 20 meter og gjør ”helt om holdt”.

Bedømming:
Bedømmelsen og øvelsen starter med hunden i utgangsstilling
Øvelsen avsluttes med at føreren på stevneleders anvisning går tilbake til hunden og kommanderer denne i utgangsstilling.

Strykmomenter:
Hunden går mer enn 5 skritt etter at kommando er gitt
Fører stopper hunden fysisk
Mer enn 3 ekstra kommandoer

Trekkmomenter:
Mindre enn 3 ekstra kommandoer
Hund som går mindre enn 5 skritt etter at kommando er gitt
Andre avvikelser fra idealet

Oversikt dommere:
Overdommer 1 dommer
Felt / spor 1 dommer
Lydighet 1 dommer
Bilsøk 2 dommere
Objektsøk 2 dommere
Lagersøk 2 dommere
Leilighetsøk 2 dommere
Totalt 11 dommere

Oversikt poeng – 830 totalt.

FELTØVELSER – felt/spor og lydighet
Feltsøket ? poeng (ukjent antall utlegg)
Utlegg i spor 50 poeng
Sporslutt 50 poeng

Lydighet 90 poeng

SØKSØVELSER
Bilsøk 50 poeng
Objektsøk 50 poeng
Lagersøk 50 poeng
Leilighetsøk 50 poeng
utlegg/funn Antall ukjent

Hver post gir 30 poeng for søk, 10 poeng for miljø og 10 poeng for markering (50 poeng).

I tillegg kommer antall utlegg/funn x 30 poeng (50 poeng for utlegg i spor)

        Vedtatt 2009
        (Revidert 2018)
      Norsk Politihundelag.

Legg igjen en kommentar